Báo Chí

Để liên hệ báo chí, xin vui lòng liên lạc Đội Trưởng Đội Chính Sách & Truyền Thông, Zowee Aquino, tại số 703-951-7129 hoặc zaquino@hamkaecenter.org. Mọi thông tin được đăng tải và kiểm soát bởi Nhân Viên Tổ Chức Nguyễn Quỳnh-Vân tại qnguyen@hamkaecenter.org. Hình ảnh chụp bởi Liz Gorman.

Tin Tức

Để nhận danh sách các thông tin báo chí được đăng tải trước khi chúng tôi thay đổi tên gọi thành Trung tâm Hamkae (18 tháng 11, 2021), xin gửi email đến Zowee Aquino tại zaquino@hamkaecenter.org.

Thông Cáo Báo Chí

Để nhận các thông cáo báo chí trong tương lai, xin gửi email đến Zowee Aquino tại zaquino@hamkaecenter.org.