Các Chi Nhánh

Trung tâm Hamkae tự hào là chi nhánh ở bang Virginia của mạng lưới NAKASEC, bao gồm Trung tâm HANA (Chicago, IL), Trung tâm MinKwon (New York City, NY), Trung tâm Woori (Philadelphia, PA), và Woori Juntos (Houston, TX). Nhấn vào từng lô-gô để đến trang web đó và biết thêm về công việc của họ!