Skip to main content
nguồn lựcsinh hoạt

Phòng tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 miễn phí

By 1 March 2022March 29th, 2022No Comments

Ngày 26 tháng 3 năm 2022, 10 giờ sáng – 2 giờ chiều ở Willston Multicultural Center (6131 Willston Dr. Falls Church, VA 22044)

Từ sự hợp tác của Trung tâm Hamkae & Sở Y tế Virginia tổ chức.

🧑 Liều Pfizer cho 5 tuổi trở lên
📇 Xin nhớ mang theo thẻ tiêm chủng COVID-19 nếu có
😷 Xin nhớ đeo khẩu trang; nếu không có, chúng tôi sẽ cung cấp

Không cần lấy hẹn, hoặc ghi danh trước để khỏi chờ đới: bit.ly/326-vc

X