Liên Lạc

Cả hai văn phòng của chúng tôi hiện đang đóng cửa do dịch COVID-19. Tuy nhiên, tất cả nhân viên đều liên lạc được qua số 703-256-2208 hoặc hello@hamkaecenter.org.

Để email một nhân viên cụ thể, xin xem Trang Nhân Sự của Chúng Tôi.

Annandale

6715 Little River Turnpike, Suite 207. Annandale, VA 22003

Centreville

13890 Braddock Road, Suite 309. Centreville, VA 20121